മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അരുഷം Edit
    തീജ്വാല, പകല്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ all at once, അരുവയര്‍, മൂടക്കുഞ്ഞ്, അഭിധാവനം, പുണ്യദിശ


63497 Malayalam words
93259 English words
Hosted on DigitalOcean