മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അരുവ Edit
    ഓമന, അരുവൈ


അരുവ് Edit
    അരിക്


Entries from Datuk Database

അരുവ(-):: അരിവ.

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gutsy, അക്രോധനന്‍, അതൃണ്യ, മര്‍ച്ചിത, അനുഭവസ്ഥന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean