മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അരുളിചെയ്യുക Edit
    കല്പിക്കുക, പറയുക
    order, say


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ spoliate, ഛലിതം, ഒറ്റിക്കരണം, വാശനം, അടിവാനം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean