മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അരുമാമറ Edit
    സൂഷ്മവും മഹത്തുമായ വേദം


Entries from Datuk Database

അരുമാമറ(നാമം):: അരുമറ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ excise, schlemiel, അപഹത, ബിസജം, കൂലഹണ്ഡം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean