മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അരുണാഗ്രജന്‍ Edit
    ഗരുഡന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ palpable, വാട്ടുക, വൈരള്യം, മാഹാത്മ്യം, ഉത്സുകം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean