മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അരുംകൊല Edit
    കടുംകൊല


അരുംകൊല Edit
    കടുംകൊല


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അടവയ്ക്കുക, അളിമ്പകം, അംബുജേക്ഷണ, ഭൂനിംബം, യോഗ്യത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean