മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അരീക്കൂണ്‍ Edit
    അരിക്കുമിഴ് ഒരു തരം ചെറിയ കുമിള്‍


Entries from Datuk Database

അരീക്കൂണ്‍(നാമം):: ഒരുതരം ചെറിയ കൂണ്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chime, അനുഭവരസീകന്‍, അനന്തമായി, വാഴപ്പഴം, വീറ്റം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean