മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അരിഷ്ടന്‍ Edit
    ശത്രു
    enemy


Entries from Datuk Database

അരിഷ്ടന്‍(നാമം):: ശത്രു
അരിഷ്ടന്‍(നാമം):: വൃഷഭാസുരന്‍
അരിഷ്ടന്‍(നാമം):: വൈവസ്വമനുവിന്‍റെ ഒരു പുത്രന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ denounce, അത്തിക്ക്, അതിപ്രൗഢ, അധിപതിപ്പൊരുത്തം, ഇടുമുടി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean