മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അരിമേജയന്‍ Edit
    ശത്രുവിനെ വിറപ്പിക്കുന്നവന്‍


Entries from Datuk Database

അരിമേജയന്‍(നാമം):: ശത്രുവിനെ വിറപ്പിക്കുന്നവന്‍
അരിമേജയന്‍(നാമം):: കുരുവിന്‍റെ ഒരു പുത്രന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ panda, spring time, spurred, അന്തരിന്ദ്രിയം, വാരാര്‍ന്ന


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean