മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അരിപ്പൂ Edit
    പൂച്ചെടിപ്പു


അരിപ്പൂ Edit
    പൂച്ചെടിപ്പൂ കൊങ്ങിണിപ്പൂ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അപാമാര്‍ജ്ജനം, അഭ്യുക്ത, ബാണഗോചരം, വസനം, അക്ഷജന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean