മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അരിപ്പൂ Edit
    പൂച്ചെടിപ്പു


അരിപ്പൂ Edit
    പൂച്ചെടിപ്പൂ കൊങ്ങിണിപ്പൂ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ stretch, അകൃതകര്‍മ്മാ, അജതനയന്‍, അനുദ്ഭട, ആണിക്കണ്ണന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean