മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അരിക്കിളി Edit
    വീട്ടുകുരുവി


Entries from Datuk Database

അരിക്കിളി(നാമം):: അടയ്ക്കാക്കുരുവി, വീട്ടുകുരുവി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ബ്രഹ്മദത്തന്‍, വിശാഖ, വിഹര്‍ഷം, മനുഷി, പടംമടക്കുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean