മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അരാളം Edit
നാമം
    ഇരുവാച്ചിമുല്ല.


അരാളം Edit
നാമം
    വളഞ്ഞ കൈ, മദയാന, കഥകളിയിലെ ഒരു കൈമുദ്ര.
    Crooked hand, An elephant in rut, A hand pose in Kathakali.


അരാളം Edit
വിശേഷണം
    വളഞ്ഞത്.
    Curved.
Base: Sanskrit


Entries from Datuk Database

അരാളം1(നാട്യ.):: ഒരു മുദ്രക്കൈ
അരാളം2(നാമം):: ഇരുവാച്ചിമുല്ല
അരാളം1(വിശേഷണം):: വളഞ്ഞത്
അരാളം1(വിശേഷണം):: ചെഞ്ചല്യം
അരാളം1(വിശേഷണം):: വളഞ്ഞകൈ
അരാളം1(വിശേഷണം):: മദയാന

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ aberration, narcissism, ചിറു, , മുഷ്ക്കരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean