മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അരസികത്വം Edit
    വിരസത, രസികത്തമില്ലായ്മ
    lack of taste or interest, dreariness


Entries from Datuk Database

അരസികത്വം(നാമം):: സഹൃദയത്വമില്ലായ്മ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ reconcile, അട്ടിയല്‍, അപാംക്തന്‍, ഇലയമൃതേത്ത്, മുളിക്കുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean