മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അരശീല Edit
    അരയാലിലപോലുള്ള കര്‍ണ്ണാഭരണം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ jurisdiction, ഇനിത്, ആച്ചുക, പ്രേഷ്യവധു, പൊല്ലുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean