മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അരയുക Edit
    കുഴമ്പാകുക
    be in the form of a paste


Entries from Datuk Database

അരയുക(ക്രിയ):: തേയുക, പൊടിയുക, കുഴമ്പാകുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഭൗമവാസരം, അതലാന്തികം, അംബം, പറ്റാണി, രണ്ടിലൊന്ന്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean