മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അരമട Edit
    തെയ്യക്കോലം അരമറയ്ക്കുന്ന ആവരണം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ isolate, sect, balkanise, ആരോടം, അസ്വാധീന


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean