മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അരമട Edit
    തെയ്യക്കോലം അരമറയ്ക്കുന്ന ആവരണം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ legislate, mascot, ഇട, ഉത്തമവിശ്വാസം, പ്രദര്‍ശം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean