മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അരണ്ട Edit
    മങ്ങിയ, വിരണ്ട
    dim, terrified


അരണ്ട് Edit
    ഭയപ്പെട്ട്


Entries from Datuk Database

അരണ്ട്(-):: മുന്‍വിന.
അരണ്ട(ഭൂ.):: പേ. ഭയപ്പെട്ട, തെളിച്ചമില്ലാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ lobe, ഭയചകിത, ചാപരേഖ, മേല്‍പ്പാട്, മൂക്കിട്ട


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean