മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അരണിസുതന്‍ Edit
    ശുകബ്രഹ്മര്‍ഷി, അഗ്നി
    Sage Suka, fire


Entries from Datuk Database

അരണിസുതന്‍(നാമം):: വ്യാസന്‍റെ ബീജം അരണിമരത്തില്‍ വീണു ജനിച്ചവന്‍, ശുകബ്രഹ്മര്‍ഷി, അഗ്നി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ atrocious, പ്രസാര്യ, പടം, കാരാമ, selvage


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean