മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അരജ Edit
    ശുക്രന്റെ പുത്രി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ folk, pioneer, tank, അക്ഷാവലി, അത്യുഗ്രഗന്ധ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean