മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അരക്ഷസ്സ് Edit
    രക്ഷോബാധയില്ലാത്ത


Entries from Datuk Database

അരക്ഷസ്സ്(നാമം):: രക്ഷസ്സല്ലാത്തത്, നിരുപദ്രവി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ besmear, concord, മച്ഛം, അതിമാനി, അനഡ്വാന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean