മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അരക്ക് Edit
    ചാരായം,


അരക്ക് Edit
    കറ, പശ, ചായില്യം, ചുവപ്പ്
    lac, gum, vermilion, redness


Entries from Datuk Database

അരക്ക്1(നാമം):: ഒരുതരം കറ, കോലരക്ക്
അരക്ക്1(നാമം):: ചക്കക്കറ
അരക്ക്2(നാമം):: ചായില്യം
അരക്ക്2(നാമം):: ചെമപ്പ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ betoken, placement, അരമന്‍, ചയനം, അസിതകേശ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean