മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അരക്കുതിരി Edit
    മെഴുകുതിരി


Entries from Datuk Database

അരക്കുതിരി(നാമം):: (മുദ്രവയ്ക്കാനുള്ള) അരക്ക് തിരിയാക്കിയത്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ illicit, impersonate, അപക്ഷ, അലസാന്ദ്രം, പ്രജേശ്വരന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean