മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അയ്യോലപ്പാട് Edit
    കഷ്ടപ്പാട് വലിയ വിഷമം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ refrain, വദനം, മേതാരം, ഉറച്ച്, ഉശിരന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean