മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അയ്യയ്യേ Edit
    ആക്ഷേപം, അറപ്പ് മുതലായവയെ കുറിക്കുന്നു


Entries from Datuk Database

അയ്യയ്യേ(വ്യാക്ഷേപകം):: അറപ്പ്, നിന്ദ, പരിഹാസം മുതലായവയെ കുറിക്കുന്നത്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ molest, outhouse, wander, അക്ഷേത്രം, അനുപ്രശ്നം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean