മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അയ്യട Edit
    നിന്ദ, അദ്ഭുതം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ thresh, ബീജസേക്തി, ചുറ്റിക, ഉപമന്യു, കര്‍പ്പം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean