മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അയ്യട Edit
    നിന്ദ, അദ്ഭുതം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അജിരജ്യോതിസ്സ്, ആമ്മട്ട്, ബാണജിത്ത്, വ്യോമധൂമം, വായകം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean