മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അയ്യങ്കാര്‍ Edit
    വൈഷ്വബ്രാഹ്മണന്‍


Entries from Datuk Database

അയ്യങ്കാര്‍(നാമം):: വൈഷ്ണവബ്രാഹ്മണരുടെ ബിരുദപ്പേര്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഇടങ്കോല്, ചിറ്റാള്‍, വ്യതിരേകം, അതിരഥന്‍, അതലം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean