മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അയ്ന്തോളം Edit
    അനോളം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bulge, അവീചി, അക്ലാന്ത, അനന്തരവക്കിടാത്തന്‍, ഭാര്യാടികം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean