മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അയോരജസ്സ് Edit
    അയോമലം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവഞ്ചനം, അനാജ്ഞപ്ത, ആയുതികന്‍, ഭവില, മണല്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean