മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അയോഗവന്‍ Edit
    ശുദ്രനു വൈശ്യസ്ത്രീയിലുണ്ടായവന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മനഃസ്വാസ്ഥ്യം, പ്രമോദിക്കുക, ക്രോധി, ക്രമുകം, കാളിന്ദി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean