മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അയോഗവന്‍ Edit
    ശുദ്രനു വൈശ്യസ്ത്രീയിലുണ്ടായവന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section




പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ plectrum, therapy, CAD, അകഞ്ചുകിത, അകക്കാമ്പ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean