മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അയുധന്‍ Edit
    യൂദ്ധത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാത്ത ഭടന്‍


Entries from Datuk Database

അയുധന്‍(നാമം):: യുദ്ധംചെയ്യാത്തവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അന്ധീകരീക്കുക, ഇലവില, കിരുകിര, കുടീക, തീവിഴുങ്ങിപ്പക്ഷി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean