മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അയില് Edit
    അകില്


അയില Edit
    വേല്‍, ശൂലം


Entries from Datuk Database

അയില(നാമം):: അയല

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ audiology, creed, ഇരട്ടപ്പേര്, വരിഷ്ഠ, പാദം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean