മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അയില Edit
    വേല്‍, ശൂലം


അയില് Edit
    അകില്


Entries from Datuk Database

അയില(നാമം):: അയല

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ recuperate, അധര്‍മ്മ്യ, അദ്ധ്യാഹരിക്കുക, പ്രാഘാരം, ഋശ്യശൃംഗന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean