മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അയാനം Edit
    പോകാതിരിക്കല്‍, അനങ്ങാതിരിക്കല്‍


അയാനം Edit
    പോകാതിരിക്കല്‍


Entries from Datuk Database

അയാനം(നാമം):: പോകാതിരിക്കല്‍, സഞ്ചരിക്കാതിരിക്കല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ trumpery, അസ്കൃത, വമ്പുപറയുക, കവയിത്രി, കൊന്തി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean