മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അയജ്ഞ Edit
    യാഗത്തിനു കൊള്ളരുതാത്ത


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അടൈയമിര്‍തു, അകീര്‍മ്മിര, അജഗാവന്‍, ഭാര്‍ഗ്ഗവം, ചാച്ചല്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean