മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അമ്ലവാടിക Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    ഒരു ജാതി വെറ്റില


Entries from Datuk Database

അമ്ലവാടിക(നാമം):: ഒരുജാതി വെറ്റില

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fuck, recrimination, അമ്ലാനം, അകീര്‍ത്തിത, ആഖുഭുക്ക്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean