മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അമ്ലവാടിക Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    ഒരു ജാതി വെറ്റില


Entries from Datuk Database

അമ്ലവാടിക(നാമം):: ഒരുജാതി വെറ്റില

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അദ്ധ്യാത്മിക, ചിത്തനാഥന്‍, പ്രസിത, പാക്ഷപാതിക, തെച


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean