മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അമ്പോറ്റി Edit
    ഈശ്വരന്‍
    God


അമ്പോറ്റി
(പര്യായം) സച്ചിത്സ്വരൂപന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അമാര്‍ഗ്ഗം, അപ്രവേദ, അകളേബ, അദ്ധ്യാവാഹനികം, ആണ്‍പിറന്നവന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean