മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അമ്പൊന്ന് Edit
    ഐമ്പൊന്ന്


അമ്പൊന്ന് Edit
    പഞ്ചലോഹം
    five chief metals


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ nasal, അചലജ, അംബുവല്ലി, അംബരയുഗം, ചുമര്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean