മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അമ്പാടിപ്പൈതല്‍ Edit
    ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മടക്കഴുത്താണി, ഉത്തരഫല്‍ഗുനി, രുഷ, ദ്രാവിക, fictional


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean