മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അമ്പലപ്രാവ് Edit
    അമ്പലങ്ങളിലും മറ്റും കാണുന്ന ഒരിനം പ്രാവ്, മാടപ്രാവ്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ logo, pounds, മശാനം, തപശ്ചരണം, നല്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean