മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അമോഘവിക്രമന്‍ Edit
നാമം
    ശിവന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ swatter, അഞ്ജസ, ബാലരാജ, മടി, മുക്കണ്ണി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean