മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അമോഘവിക്രമന്‍ Edit
നാമം
    ശിവന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bang, ആവി, ഉരമരുന്ന്, പോഴന്‍, കടപ്പെടുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean