മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അമൃതാഞ്ജനം Edit
    ഒരു മരുന്ന്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഛദം, യമകം, ഒച്ചപ്പാട്, മസ്കരന്‍, മീഢ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean