മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അമൃതവാക്ക് Edit
    അമൃതം പോലുള്ള വാക്ക്


Entries from Datuk Database

അമൃതവാക്ക്(നാമം):: അമൃതംപോലുള്ള വാക്ക്
അമൃതവാക്ക്(നാമം):: അമൃതംപോലുള്ള വാക്കുള്ളവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ abdication, അനന്തരജന്‍, ഉള്‍ച്ചേര്‍ച്ച, റബ്ബ്, ഖതമാലം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean