മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അമൃതഭാനു Edit
    അമൃതകിണന്‍


Entries from Datuk Database

അമൃതഭാനു(നാമം):: അമൃതകിരണന്‍, ചന്ദ്രന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഇല്ലറം, ചപ്പാത്തി, ഓലഞ്ഞാലി, അശ്വത്ഥാമാവ്, പേര്‍ച്ച


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean