മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അമൃതഫല Edit
    നെല്ലി മുന്തിരവള്ളി


Entries from Datuk Database

അമൃതഫല(നാമം):: നെല്ലി
അമൃതഫല(നാമം):: മുന്തിരിവള്ളി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ collar, അസിദംഷ്ട്രം, ഭൂമിദേവി, അസത്കൃത, പ്രത്യുല്‍ക്രാന്തി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean