മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അമൂര്‍ത്തി Edit
    വിഷ്ണു
    Vishnu


Entries from Datuk Database

അമൂര്‍ത്തി2(നാമം):: മൂര്‍ത്തിയില്ലായ്മ
അമൂര്‍ത്തി2(നാമം):: വിഷ്ണു
അമൂര്‍ത്തി1(വിശേഷണം):: രൂപമില്ലാത്ത, ആകൃതിയില്ലാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവജിതി, അഗ്രദാനി, ആകത്യം, വിഹ്വല, മോദകം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean