മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അമുക്ക Edit
    ഒരു മര്‍മമം തേളകുഴി


അമുക്ക് Edit
    അമുക്കല്‍


Entries from Datuk Database

അമുക്ക(നാമം):: ഒരു മര്‍മം, മാറും വയറും കൂടുന്നഭാഗം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഗ്നിനയനം, ആബാല്യാല്‍, ഓതന്‍, അദുഃഖ, പിന്നവന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean