മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അമിത്ര Edit
    ബന്ധുവല്ലാത്ത


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ elapse, plunge, അക്ഷിപഥം, അഭിശസ്ത, ചങ്ങലവട്ടം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean