മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അമിക്കയറ് Edit
    നുകം വെച്ച് കെട്ടുന്ന കയറ്


Entries from Datuk Database

അമിക്കയറ്(നാമം):: നുകക്കയറ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആഖനികന്‍, പ്രാതിവേശിനി, മേലെഴുത്ത്, അജാഗര, പ്രതിപുരുഷന്‍


63497 Malayalam words
93259 English words
Hosted on DigitalOcean