മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അമിക്കയറ് Edit
    നുകം വെച്ച് കെട്ടുന്ന കയറ്


Entries from Datuk Database

അമിക്കയറ്(നാമം):: നുകക്കയറ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ disaffect, അടാ, ആരപ്പാന്‍, പ്രസമീക്ഷ, ആനന്ദമയന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean