മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അമാസോമവാരം Edit
    കറുത്ത വാവും തിങ്കളാഴ്ചയും കൂടി വരുന്ന ദിവസം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ break down, gab, knuckle, lout, ആംഗീരസന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean