മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അമാര്‍ഷ്ട്യവ Edit
    മാച്ചുകളയാനാവാത്ത


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ malignantly, remarry, അംബുജാതം, ചുവക്കുക, ചെങ്കടല്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean